Avís legal

Atlantis IT, S.L.U com a responsable del present lloc web, posa a disposició de tots els usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Atlantis IT, S.L.U es compromet a processar la informació dels nostres usuaris amb plenes garanties i complir els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals.

Dades d’Atlantis

Atlantis IT, S.L.U en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

  • Denominació Social: ATLANTIS IT, S.L.U.
  • Nom Comercial: ATLANTIS IT, S.L.U.
  • N.I.F.: B66212630
  • Domicili Social: Carrer de Casp 118, 2º 1ª – 08013 Barcelona
  • Telèfon: +34 93 496 08 69
  • e-mail: info@atlantismoto.com

Dades d’inscripció al Registre Mercantil de Barcelona:

ATLANTIS IT, SLU, Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 44166, Llibre foli 0217, Secció General, Full/Dup. 448523, Provincia B

ATLANTIS IT, SLU és una empresa innovadora de serveis, amb enginyeria pròpia, per a la gestió eficient, el control i la seguretat dels recursos mòbils (automòbils, furgonetes, camions, motos, quads, embarcacions, tractors, maquinària i altres béns) , tant d’empreses com de particulars.

Objecte

Aquest Avís Legal regula l’accés i l’ús per part de qualsevol persona (“Usuari”) de les pàgines que integren el domini web https://shop.atlantismoto.com (“pàgina web”), titularitat d’ATLANTIS IT, SLU ( d’ara endavant, “Atlantis”).

L’accés a aquesta pàgina web o la seva utilització per l’usuari implica necessàriament, i sense reserves, la submissió i l’acceptació del present Avís Legal. Per tant, es recomana que l’Usuari les llegeixi detingudament cada cop que vulgui entrar a la pàgina web.

Atlantis es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les condicions generals i, en general, de quants elements integrin el disseny i la configuració de la seva pàgina web.

Responsabilitat

ATLANTIS IT, S.L.U., és el responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc web, sobre els diversos productes i serveis i continguts oferts per ATLANTIS IT, S.L.U

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable:

L’usuari presta la seva acceptació i queda obligat per les condicions que s’exposen aquí.

L’usuari en utilitzar la pàgina web accepta aquestes Condicions Generals i queda obligat a fer un ús correcte de la pàgina web, els serveis i els continguts allotjats de conformitat amb aquestes, amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del trànsit i el present Avís Legal.

L’usuari accepta que l’ús de la pàgina web, dels serveis i els continguts té lloc, en tot cas, sota la seva responsabilitat única i exclusiva.

L’usuari respondrà davant d’ATLANTIS IT, S.L.U. o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment de la dita obligació.

ATLANTIS no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts inserits pels usuaris. L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa, que aquella pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Ús, o de la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

ATLANTIS no atorga cap garantia ni se’n fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés, o ús dels Continguts, o del Lloc Web.

ATLANTIS exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole, incloent-hi el lucre cessant, que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través del Lloc Web, així com, als mitjans que aquests habiliten per gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, a manera enunciativa i no limitativa: Pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita, així com a la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts difosos, emmagatzemats, rebuts, llocs a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del Lloc Web.

Atlantis rebutja la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés, de manera temporal o definitiva.

Així doncs, Atlantis no garanteix la continuïtat del funcionament de la pàgina web, així com que es trobe en tot moment operativa i disponible. Atlantis no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys en sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per a la visita i utilització de la pàgina.

Atlantis, per tant, informa que l’accés a aquesta pàgina web no implica l’obligació per part d’Atlantis de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat dels continguts subministrats a través d’aquesta.

Accés i ús de la pàgina web

Els continguts i serveis presentats a la pàgina tenen com a finalitat la difusió d’informació sobre els serveis i els productes que ofereix i desenvolupa Atlantis. L’Usuari accedeix a la pàgina web sota la seva responsabilitat exclusiva.

Atlantis posarà els mitjans raonables a la vostra disposició perquè els continguts i serveis inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. Tot i això, no està en condicions de poder garantir aquesta circumstància en tot moment.

Atlantis, encara que ha disposat mesures d’antimalware, no pot garantir l’absència de virus o altres components nocius a la pàgina o als serveis que l’allotgen.

L’Usuari es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i aquest Avís Legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, si escau, puguin ser aplicables. Atlantis, doncs, no respondrà de les incidències en el servei, degudes a una actuació dolosa o culposa de l’usuari que estigui accedint o navegant en aquest moment.

En conseqüència, no es responsabilitza dels danys potencials, alteracions irreparables o errors que, a causa de la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic de l’Usuari quan aquest accedeixi a la pàgina o la utilitzi.

Atlantis no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’Usuari perquè aquest hagi fet servir de manera indeguda o negligent la pàgina web.

Propietat intel·lectual

De forma no limitativa i sense exclusió, tots els continguts que conformen aquesta pàgina web (és a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pàgina web, aparença externa, fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques) són propietat d’Atlantis o està explotat sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels continguts esmentats. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual internacionals i nacionals vigents.

L’accés a aquesta pàgina web no implicarà, en cap cas, cap renúncia, transmissió o cessió, total ni parcial, dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual.

Propietat industrial

Les referències a noms i marques comercials o registrades, així com els logotips o altres signes distintius presents en aquesta pàgina web es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial.

Qualsevol usuari que, mitjançant una connexió i dispositius propis navegui sobre aquesta pàgina web, quedarà subjecte a l’obligació d’usar els serveis de manera diligent, correcta i licita.

Queda totalment prohibida la reproducció, distribució, reutilització i explotació, així com la transmissió o descàrrega mitjançant qualsevol mitjà. Es prohibeix també la còpia, lús per a modificació i/o duplicació, venda, revenda, i altres formes dexplotació amb fins comercials o altres finalitats.

Així doncs, queda prohibit reproduir, difondre, transformar, transmetre per qualsevol mitjà, posterior publicació, exhibició, comunicació pública o representació total o parcial, modificar o suprimir la informació, els continguts o advertiments d’aquest Portal sense la prèvia autorització escrita d’Atlantis.

Per tant, l’usuari es compromet a no realitzar, sota cap circumstància, qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualsevol dels drets aquí anomenats de propietat intel·lectual o industrial que pertanyen a Atlantis oa tercers presents a la pàgina web.

Qualsevol ús sobre el contingut d’aquest web amb finalitats comercials queda prohibida. En particular, queda terminantment prohibida qualsevol classe d’utilització de les imatges contingudes en aquest lloc, sense consentiment exprés d’Atlantis.

Els usuaris que vulguin expressar possibles reclamacions derivades d’incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels serveis oferts mitjançant aquesta pàgina web, hauran d’adreçar-se a la següent adreça de correu electrònic: info@atlantismoto.com.

Enllaços

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que ATLANTIS no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers al vostre lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts.

En tot cas, ATLANTIS manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Tot enllaç hipertextual, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web (“enllaços”) a la pàgina web, haurà de ser autoritzat prèviament i per escrit per Atlantis, havent d’establir-se el enllaç en tot cas a la pàgina inicial.

Tots els enllaços a pàgines web externes (de tercers) tenen únicament una finalitat orientativa, amb l’objectiu de posar a disposició de l’Usuari altres fonts d’informació que puguin ser del vostre interès.

Atlantis no es responsabilitza ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb pàgines web externes. En cas que l’usuari detecti que algun dels continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d’un tercer, poden adreçar la seva observació a info@atlantismoto.com per tal de poder anul·lar aquest enllaç o dur-los a terme accions que corresponguin.

Tots els enllaços facilitats en aquest lloc web són oferts a l’usuari com a referències informatives, sense realització prèvia duna valoració sobre els continguts, serveis o productes oferts.

Política de confidencialitat i protecció de dades

Atlantis considera fonamental la privadesa de les dades dels usuaris i, per això, aplica una Política de Privacitat basada en els principis de protecció de dades de la Unió Europea. Per obtenir més informació consulteu la nostra Política de Privacitat.

Durada i modificació

Atlantis tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades per tal de millorar el servei o adaptar-se a la legislació vigent,

A més, Atlantis podrà donar per acabada, suspendre o interrompre unilateralment l’operativitat d’aquesta pàgina web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari.

Denúncia d’irregularitats

En el supòsit que qualsevol usuari o tercer consideri que hi ha fets i/o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut, i/o de la realització de qualsevol activitat il·lícita a les pàgines web incloses, o accessibles a través del Lloc Web, o per mitjà dels serveis prestats allà, s’haurà de posar en contacte amb el servei d’atenció al client a través del correu electrònic info@atlantismoto.com o bé, mitjançant escrit dirigit a Atlantis a Carrer de Casp 118, 2n 1a – 08013 Barcelona acompanyant sempre una fotocòpia del seu D.N.I., o document acreditatiu de l’entitat que representi.

Política de Cookies

L’ús de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, també coneguts com a galetes o tecnologies similars, a través de la pàgina web d’Atlantis es regirà pel que s’estableix a la Política de Cookies, accessible en tot moment des de la pàgina web, sent part integrant del present Avís Legal.

Legislació aplicable

Aquests termes es regeixen per la llei espanyola i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt