Condicions generals de compra en Atlantis IT, S.L.U.

Introducció

Aquest document (així com tots els documents esmentats) estableix les condicions en què es fonamenta l’ús d’aquesta Pàgina Web (https://shop.atlantismoto.com) i la compra dels productes oferts a la mateixa (d’ara endavant, les “Condicions”).

Preguem als Usuaris que llegeixin detingudament les presents Condicions, juntament amb la nostra Política de Privacitat i Política de Cookies abans de fer ús de la present Pàgina Web.

En cas que l’Usuari tingui alguna pregunta relacionada amb les Condicions o la Política de Privacitat o Política de Cookies, aquest podrà posar-se en contacte amb nosaltres a través de les nostres vies de contacte.

Descripció del servei

ATLANTIS IT, SLU és una empresa innovadora de serveis, amb enginyeria pròpia, per a la gestió eficient, el control i la seguretat dels recursos mòbils (automòbils, furgonetes, camions, motos, quads, embarcacions, tractors, maquinària i altres béns), tant per a empreses com per a particulars.

La web https://shop.atlantismoto.com és un portal web on s’ofereixen els productes i serveis esmentats creats per ATLANTIS IT, S.L.U. (d’ara endavant, Atlantis).

Prestadors del servei

El lloc https://shop.atlantismoto.com pertany a ATLANTIS IT, S.L.U. amb domicili a Carrer de Casp 118, 2n 1a – 08013 Barcelona, amb NIF B66212630. El correu electrònic del nostre Servei d’Atenció al Client és info@atlantismoto.com, on podreu adreçar-vos en qualsevol moment i estarem a la vostra disposició per atendre-us el més aviat possible.

Objecte

Les presents Condicions Generals de Compra (d’ara endavant, “CGC”) regulen la compravenda dels productes oferts per Atlantis a la present Pàgina Web als Clients que, en el moment previ a la realització de la compra, hagin acceptat els Termes d’Ús i Condicions de la Pàgina Web.

L’Usuari es compromet que abans de fer qualsevol acció de compra, ha llegit íntegrament les CGC i les accepta en el moment de la compra.

Les vostres dades i visites a la present pàgina web

Tota la informació i/o dades personals que es facilitin mitjançant la present Pàgina Web seran tractades d’acord amb les establertes a la Política de Privacitat i Política de Cookies.

En fer ús d’aquesta Pàgina Web, l’Usuari consenteix el tractament d’aquesta informació i dades i, alhora, declara que tota la informació i les dades que facilita són veraces.

Acceptació de les condicions generals de compra

Aquestes Condicions Generals de Compra estan subjectes al que disposa la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de dades, la LO 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, ia la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Atlantis podrà modificar les CGC notificant-ho al Client amb antelació suficient, a fi de millorar els serveis oferts a través d’aquesta Pàgina Web. Mitjançant la modificació de les CGC, s’entendrà per complert aquest deure notificació. És deure de l’usuari comprovar recurrentment l’estat de les CGC.

Atlantis es reserva el dret de posar fi o modificar segons la seva voluntat la totalitat o part dels serveis oferts. Això no donarà dret a cap indemnització als usuaris i/o clients d’aquests serveis. En tot cas, abans de contractar els serveis, es poden consultar les CGC.

Les CGC vigents per a cada Usuari seran les aplicables en el moment en què aquest faci la confirmació de la comanda i el pagament d’aquesta.

La persona que faci la compra haurà de ser més gran de 18 anys, amb capacitat legal per establir compromisos contractuals i professional d’un sector compatible amb Atlantis.

Les comandes hauran de ser legalment vàlides, no especulatives, falses o fraudulentes. En cas que detectéssim motius raonables per pensar que siguin falsos o fraudulents, les comandes serien anul·lades i informaríem les autoritats pertinents.

S’entendrà com a Client l’Usuari d’Internet que accedeixi a la present Pàgina Web, consigneu les dades obligatòries que se sol·licitin i realitzeu una compra de productes seguint les corresponents instruccions del lloc Web. Per formalitzar l’acord de compra, el Client haurà de prestar el consentiment i l’acceptació plena als Termes d’Ús i Condicions de la Pàgina Web.

Totes les dades recollides a la present pàgina web seran tractades per tal de dur a terme la formalització i desenvolupament del procés de compra.

Catàleg de productes

Per accedir als productes oferts a la Pàgina Web, el Client ha d’adreçar-se a la secció de “Botiga” situat a la part superior de la Pàgina Web.

Dins la secció de “Botiga” es mostra tota l’oferta de productes juntament amb nom del producte i preu del producte en euros (€), incloent l’IVA per a Europa.

En fer clic a qualsevol dels productes oferts s’obre una nova pàgina, la qual es mostra més detalladament el producte seleccionat juntament amb la descripció del contingut de la caixa del producte i funcionalitats d’aquest.

Procés de compra i formalització del contracte

Secció del “Botiga”

En fer clic a la secció de “Botiga” es mostrarà, una pàgina resum amb una fotografia de cadascun dels productes, quantitat seleccionada, preu per unitat i l’import total de la comanda.

És imprescindible que verifiquis que aquesta informació reflecteix de manera exacta la selecció que has realitzat, amb caràcter previ a la confirmació de la teva comanda, ja que des d’aquí es podran eliminar productes, canviar quantitats o continuar comprant.

D’altra banda, es mostrarà un resum del total del que s’ha afegit a la secció del carret, on s’informarà del total de tota la compra, les despeses d’enviament aplicables, així com el total final de l’operació.

Secció de “Finalitzar Compra”

Un cop confirmats els articles haureu de fer clic al botó “Finalitzar Compra”, acció que us portarà a una nova pàgina on es mostraran els detalls de facturació, lloc de lliurament, opcions d’enviament i les dades de la targeta de crèdit.

Per poder processar la comanda caldrà introduir totes les dades sol·licitades i que comporten un avís mitjançant un asterisc de color vermell, el qual indica l’obligatorietat d’introduir dades als camps que mostra la pàgina web.

Per acabar, per finalitzar el procés de compra caldrà que, havent emplenat tota la informació descrita anteriorment, el Client accepti les clàusules de consentiment i acceptació dels termes i condicions de la Pàgina Web.

L’acceptació d’aquesta clàusula és obligatòria per poder validar correctament la compra.

Formalizació de la compra

Un cop el Client fa la comanda amb èxit, s’enviarà un correu electrònic a l’adreça que hagi facilitat el Client, confirmant el procés de compra. En aquest correu electrònic s’adjuntarà la factura de la compra.

Disponibilitat de productes i garanties

Les comandes dels productes estaran subjectes a la seva disponibilitat.

Tal com obliga la normativa vigent del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, de text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i segons es disposa a l’article 120.1, Atlantis assumeix la responsabilitat i garantia dels productes dins dels primers tres anys des del lliurament al comprador. Es facilita l’adreça de correu: info@atlantismoto.com perquè l’usuari pugui comunicar a la companyia qualsevol defecte que pogués estar cobert per la garantia.

Atlantis, en aquells casos en què sàpiga que el termini de lliurament de màxim 7 dies no es complirà, avisarà el client del nou termini de lliurament previst, mitjançant correu electrònic o per telèfon.

En cas que ja s’hagués efectuat el càrrec al compte del Client en el moment de donar la informació relativa a la indisponibilitat del producte, Atlantis realitzarà un procediment de reemborsament de la totalitat de l’import de la comanda o la part que es correspongui amb el producte en qüestió, juntament amb les despeses d’enviament que corresponguin, a la mateixa targeta bancària usada per aquest a aquest efecte i s’informarà al Client per correu electrònic.

Un cop iniciat el procediment esmentat, Atlantis reintegrarà les quantitats corresponents en el termini màxim de 7 dies hàbils comptadors des de l’avís al Client. En cap cas no es generarà cap dret a favor del Client (indemnitzacions, descomptes…etc.).

Atlantis es reserva el dret de retirar qualsevol producte de la web en qualsevol moment i/o de treure o modificar qualsevol contingut d’aquest.

Atlantis realitzarà els seus millors esforços per proveir els clients de la demanda dels productes comprats.

Preus

Els preus de venda dels productes oferts es troben indicats a la Pàgina Web a la mateixa descripció de cadascun dels articles que es poden veure a la Secció de “Botiga” de la Pàgina Web.

Els preus s’indiquen en euros i incloent-hi l’IVA per a Europa. No s’inclouen al preu aranzels, taxes, despeses de duanes o similars. Atlantis es reserva el dret de modificar en qualsevol moment els preus, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes.

Els preus que, a cada moment, es presentin a la Pàgina Web seran els aplicats en els encàrrecs efectuats en aquest just moment. No obstant això, Atlantis podrà modificar els seus preus en qualsevol moment, sent informats prèviament a la sol·licitud de serveis, a través de la publicació a la Pàgina Web i, en tot cas, per a encàrrecs posteriors a la data en què es produeixi el canvi.

El preu dels productes oferts serà l’indicat a la nostra pàgina web, excepte en cas d’error manifest. Atès que segons circumstàncies poden produir-se errors, si trobéssim un error en el preu d’algun dels articles encarregats en una comanda, el Client serà informat com més aviat millor, donant-li l’opció de reconfirmar la seva comanda amb preu correcte o si no ho desitja anul·lar sense cap cost.

Realitzada la comanda, es procedeix al pagament íntegre dels productes, els impostos que siguin procedents i les despeses d’enviament, si escau.

En tots els casos, Atlantis confirmarà la recepció de la comanda i les dades del contingut i la forma de pagament, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic automàtic de confirmació de la compra. Aquest email confirma el producte adquirit, les unitats i el mitjà de pagament.

Despeses d’enviament

S’ofereixen despeses d’enviament gratuïtes sota les condicions següents: Compres superiors a 80€ amb enviaments a Espanya. En queden exclosos, fins i tot en superar els 80€ de compra amb enviament a Espanya: els productes promocionats, els productes amb descomptes especials. Les despeses d’enviament gratuïtes s’aplicaran automàticament en finalitzar el procés de compra, quan el producte/i el seu valor/res i l’adreça d’enviament compleixin els requisits abans esmentats. Atlantis es reserva el dret de modificar o cancel·lar aquesta oferta en qualsevol moment, prèvia notificació als clients a la Pàgina Web, dins de les Condicions legals de Compra.

En cas d’aplicar-se despeses d’enviament, s’especifiquen en el moment de la realització i formalització de la compra dels productes oferts a la pàgina web.

El producte es considera lliurat, a efectes de la transmissió de riscos determinat per llei, quan el client signi l’albarà que justifica la recepció dels productes comprats.

Lliurament i recepció

El lliurament de les comandes es realitzarà per part d’una empresa de transport o missatgeria contractada per Atlantis, que ho farà a l’adreça de lliurament indicada pel Client durant la formalització de la comanda i en l’horari habitual de lliurament de paqueteria.

Els lliuraments es notificaran al Client mitjançant el correu electrònic facilitat per aquest en el moment de la formalització de la compra.

El client ha de comprovar, en presència del missatger, l’estat de l’embalatge de la mercaderia i el contingut en el moment del lliurament.

Si existís alguna discrepància o problema amb l’estat de la comanda o de les condicions dels productes, en el moment del lliurament s’haurà de reflectir la naturalesa d’aquesta discrepància o problema (per exemple, paquet obert) a la nota de lliurament i signar-la. De manera immediata, el Client ha de contactar amb Atlantis per comunicar el problema.

Terminis de lliurament

El termini de lliurament serà l’indicat al resum de compra. El termini de lliurament correspondrà a un termini de temps mitjà, establert per part del proveïdor al qual safegeix el temps de preparació i enviament.

Els terminis de lliurament poden variar en funció de la destinació, i no inclouran, en cap cas, dies festius o caps de setmana.

La mitjana de temps de lliurament sol ser la següent:

 • Territori espanyol: Entre 2 i 3 dies laborals.
 • Illes Balears: 3 dies laborables.
 • Illes Canàries, Ceuta i Melilla: 5 dies feiners.
 • Europa: Entre 4 i 7 dies feiners.
 • Per a la resta del món, segons la destinació.

En cas de venciment dels terminis esmentats, el Client podrà anul·lar la seva comanda segons les condicions establertes per aquestes CGC.

L’inici del termini de lliurament començarà a computar a partir de la sortida del paquet de les dependències d’Atlantis, sense que la preparació formi part del termini de lliurament.

Tot i això, el termini de lliurament pot arribar a variar per causes de Força Major o per motius no imputables a Atlantis. En aquests casos, Atlantis no serà responsable i no tindrà la responsabilitat d’indemnitzar el Client pels possibles danys causats.

Les dates de lliurament indicades a la confirmació de la comanda seran aproximades, i estan basades en les estimacions d’Atlantis realitzades de bona fe i per això els retards no es consideren causa de resolució de la comanda o d’indemnització de danys i perjudicis a favor del Comprador.

Formes de pagament

Atlantis, no emmagatzemarà als vostres servidors la informació relativa a les dades bancàries i/o financeres que s’introdueixen en el procés de compra.

Un cop fet el pagament, i confirmada l’operació, es procedirà a la tramitació de la comanda que es lliurarà en els terminis determinats a aquestes CGC.

Les formes de pagament que s’admeten a l’adquisició dels productes d’Atlantis són:

Targeta de dèbit i crèdit

Les targetes de crèdit estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de la teva entitat emissora. En cas que aquesta entitat no autoritzés el pagament, Atlantis no serà responsable de retard o manca de lliurament de la comanda i no podrem formalitzar cap contracte.

Transferència bancària directa

En cas de seleccionar transferència bancària, es facilitarà al Client, mitjançant correu electrònic, les dades del compte al qual haurà de fer la transferència. Els pagaments efectuats mitjançant transferències que ofereix Atlantis al Client són comprovats per la pròpia passarel·la. En cas que aquesta entitat no autoritzés el pagament, Atlantis no serà responsable de retard o manca de lliurament del comandament i no podrem formalitzar cap contracte.

Stripe

Les plataformes digitals de pagament estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de la teva entitat emissora. En cas que aquesta entitat no autoritzés el pagament, Atlantis no serà responsable de retard o manca de lliurament del comandament i no podrem formalitzar cap contracte.

Scalapay

Les plataformes digitals de pagament estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de la teva entitat emissora i Scalapay. En cas que aquesta entitat o Scalapay no autoritzés el pagament, Atlantis no serà responsable de retard o manca de lliurament de la comanda i no podrem formalitzar cap contracte.

Cofidis

Les plataformes digitals de pagament estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de la teva entitat emissora i Cofidis. En cas que aquesta entitat o Cofidis no autoritzés el pagament, Atlantis no serà responsable de retard o manca de lliurament de la comanda i no podrem formalitzar cap contracte.

Responsabilitat per desistiment i devolució

Un cop rebut el producte, el client disposarà d’un termini de 14 dies hàbils per reclamar i tornar el producte. Aquests 14 dies comptaran a partir de la data de recepció del producte.

Abans de qualsevol devolució, el Client haurà d’indicar la intenció de tornar un producte fent ús del Servei d’Atenció al Client. D’aquesta manera obtindreu el vostre ordre de devolució i la direcció on haureu de tornar el producte.

Quan el Client hagi obtingut la seva adreça de devolució, haurà d’enviar un paquet amb els articles en el seu embalatge original, l’ordre de devolució i el document amb l’adreça de devolució.

Aquest dret de devolució no es podrà exercir mai si els productes enviats han estat objecte d’ús. Els productes hauran de ser tornats correctament protegits, en el seu embalatge original, en un perfecte estat per a la revenda, sense danys, trencaments o bruts.

Així mateix, tampoc no es podran acceptar els paquets que no incloguin algun element que permeti identificar el remitent, com ara número de comanda, cognoms, nom o adreça.

Atlantis es compromet que la qualitat del producte subministrat es correspongui amb la pactada. En cas que s’observi algun vici ocult que faci inhàbil el Producte per als usos a què estava destinat, Atlantis es compromet a retirar el Producte defectuós ia reposar-ne una quantitat equivalent. Les despeses de retirada i reposició seran a càrrec d’Atlantis que, a més, podrà també, a la seva elecció, reemborsar al Client el preu del Producte defectuós, retirant aquests productes a costa seva sense reposició de la quantitat equivalent.

Això no obstant, si el motiu de devolució és perquè el Client no està satisfet amb la compra, Atlantis us abonarà l’import de l’article, però no les despeses d’enviament.

Retirada del producte

Atlantis s’obliga que el producte lliurat compleixi totes les especificacions, sigui la qualitat i quantitat requerida i compleixi la legislació vigent.

Cadascuna de les parts haurà d’avisar tan aviat com sigui possible a l’altra si es produeix qualsevol de les circumstàncies següents:

 • L’existència de defectes al producte incompatibles amb l’ús per al qual està destinat.
 • Lexistència derrors o omissions respecte a les instruccions d’ús del producte.
 • Quan es produeixi qualsevol incident que posi en risc la reputació d’Atlantis o les marques.
 • Si es rebés un requeriment de les autoritats o un jutjat ordenant la retirada dels productes venuts.

El Client s’obliga a col·laborar amb Atlantis perquè qualsevol retirada de producte que s’hagi de fer, es faci de forma ràpida i eficient.

Exclusió de garanties i responsabilitat

ATLANTIS no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu:

 • Qualsevol pèrdua que no sigui atribuïble a cap incompliment per part seva.
 • Pèrdues empresarials (incloent-hi lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes).
 • Tota una altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per les dues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Sense perjudici del que recull la resta de les presents Condicions Generals s’informa al comprador, que l’ús propi que faci d’aquesta web, així com de la informació publicada en aquesta és de la seva exclusiva i sencera responsabilitat. Així mateix, se li informa que en cas que es produeixin els supòsits o circumstàncies següents, Atlantis quedarà exempt de responsabilitat, llevat que hi hagi dol o mala fe:

 • Els danys i perjudicis que el comprador pugui patir a través d’espais accessibles d’internet, com ara pàgines web, etc., mitjançant hipervincles o enllaços establerts al portal.
 • Els danys i perjudicis originats per la pèrdua d’informació dels compradors que, com a conseqüència de la utilització de la web o dels seus diferents elements, etc., pugui estar eventualment emmagatzemada, per qualsevol circumstància, bé en els sistemes informàtics, bé en el la web.
 • Els danys i perjudicis patits per El comprador com a conseqüència d’una utilització de la web, contrària a les presents Condicions Generals, en conjunt.
 • Els danys i perjudicis soferts pel Comprador que tinguin l’origen en la manca de veracitat o exactitud de les informacions facilitades o comunicacions realitzades per altres usuaris.
 • Els danys i perjudicis que pateixi el mateix comprador, o generi tercers, com a conseqüència d’utilitzar claus i contrasenyes d’accés de terceres persones.

Atlantis únicament respondrà dels danys que l’usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de la web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa per part d’Atlantis.

L’usuari reconeix i accepta que la utilització de la web, així com de la decisió d’adquirir o no els nostres productes i/o serveis es realitza sota la seva responsabilitat i determinació.

Força major

S’entendrà que cap de les parts no incorre en incompliment de les seves obligacions en la mesura que la realització d’aquestes es demori, s’impedeixi o es frustri per causa de Força Major.

Es considera Força Major qualsevol causa, present o futura, aliena al control raonable de la part esmentada.

Força Major inclou, a manera enunciativa, però no exhaustiva:

 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (Declara o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
 • Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat.

En cas que qualsevol de les parts es vegi impedida o incorri en el retard en el compliment de les seves obligacions a l’empara d’aquestes CGC per causa de Força Major, notificarà a l’altra part per escrit la producció d’aquest succés i les seves circumstàncies tan aviat com sigui possible.

Ús del lloc web

El Client s’obliga a fer servir els serveis oferts en aquesta Pàgina Web de forma diligent, correcta i lícita, i en particular, a títol enunciatiu i no limitatiu, es compromet a abstenir-se de:

 • Fer servir els serveis oferts en aquesta pàgina web amb fins o efectes contraris a la llei, als bons costums oa la moral, així com a l’ordre públic.
 • En particular, l’usuari del lloc web accepta que únicament utilitzarà la pàgina web per a si i que els productes o serveis adquirits a través del lloc web seran per a ús o consum propi. L’Usuari no revendre productes o serveis adquirits a través d’aquesta Pàgina Web.
 • Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyent a Atlantis.
 • Realitzar ús indegut de la present Pàgina Web, mitjançant introducció intencionada a la mateixa de virus, troians, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu.
 • El Client no tractarà de disposar d’accés no autoritzat a aquesta Pàgina Web, així com al servidor on aquesta pàgina web està allotjada.

L‟incompliment d‟aquesta disposició podria comportar la comissió d‟infraccions tipificades per la normativa aplicable. Atlantis informarà de qualsevol incompliment de la normativa esmentada a les autoritats competents.

Atlantis no serà responsable de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac als serveis, virus o qualsevol altre programa o material tecnològic perjudicial que pugui afectar els sistemes d’Atlantis.

En el cas que aquesta pàgina web contingui enllaços a altres pàgines webs i material de tercers, aquests enllaços es faciliten únicament amb efecte informatiu, sense que Atlantis en tingui control sobre el contingut. Per tant, Atlantis no accepta la responsabilitat derivada de qualsevol dany pèrdua derivats del seu ús.

Revisió y modificacions

Atlantis es reserva la facultat de modificar i actualitzar les presents Condicions Generals de Compra. Les modificacions introduïdes no tenen caràcter retroactiu.

Nul·litat parcial

En cas que alguna de les presents Condicions o alguna disposició que la conformen fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, els restants termes i condicions romandran en vigor, sense que es vegin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

Contacte

Per a l’enviament de comentaris, suggeriments, consultes o qualsevol altra qüestió derivada del que s’ha exposat anteriorment, el Client podrà accedir a les vies de contacte habituals d’Atlantis. Aquestes són: el número de telèfon +34 93 496 08 69, correu electrònic info@atlantismoto.com, oa l’adreça Carrer de Casp 118, 2n 1a – 08013 Barcelona.

Jurisdicció i llei aplicable

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació espanyola vigent en la matèria aplicable. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia judicial derivada de la interpretació i/o compliment de les presents condicions generals les parts, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Cistella de la compra
Desplaça cap amunt